Aviso Legal

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de mostraigualada.cat, així com tots els elements continguts (fotos, text, dossiers…) pertanyen a l’Ajuntament d’Igualada i subsidiàriament als autors respectius. L’usuari particular podrà visualitzar, imprimir, fer còpia al disc dur sempre i quan sigui per fer-ne un ús privat. Els mitjans de comunicació podran fer-ne difusió fent constar sempre la procedència i l’autoria dels elements quan així ho explicitin. Queda expressament prohibida qualsevol altra utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la modificació, alteració, descompilació i qualsevol altra operació d’enginyeria inversa d’aquests elements.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que mostraigualada.cat ofereix i no emprar-los per a:

  1. Incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que vagi en contra dels drets humans.
  3. Provocar danys als sistemes físics i lògics de mostraigualada.cat, dels seus proveïdors o de terceres parts, introduir a la xarxa virus informàtics o qualsevol dels sistemes físics o lògics capaços de provocar els danys esmentats.

mostraigualada.cat es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes, canviant, suprimint o afegint tant els continguts i serveis que s’ofereixen com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

L’Ajuntament d’Igualada perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors, així com qualsevol utilització indeguda del web mostraigualada.cat, exercint totes les accions legals que consideri oportunes.

 

Política de privacitat

L’Ajuntament d’Igualada, organitzador de Mostra Igualada, és el responsable del tractament de les dades recollides en aquest formulari, que seran tractades d’acord amb la normativa vigent en protecció de dades personals.

Finalitat Rebre informació de les diverses edicions de la Mostra Igualada, Fira d’espectacles infantils i juvenils.

Legitimació Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Destinataris Les dades no es cediran a tercers, si no és per al compliment d’una obligació legal.

Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se a l’Oficinad’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l’Ajuntament número 1 08700 – Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic atencio.ciutadana@aj-igualada.net.

Més informació Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada).